e-mailnet.org

voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door e-mailnet.org. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.

Communicatie

e-mailnet.org erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Bewijs

De administratie van e-mailnet.org geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan e-mailnet.org. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door e-mailnet.org verrichte leveringen.

Opeisbaarheid

Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is e-mailnet.org gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. In de volgende gevallen zult u van rechtswege in gebreke zijn en is het bedrag direct opeisbaar:
-indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald zijn of
-indien u niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst of
-indien u bewust onjuiste informatie hebt verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.

Incasso Kosten

Indien de klant in gebreke blijft, behoudt e-mailnet.org het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen. e-mailnet.org heeft onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht over het gehele verschuldigde bedrag rente aan u in rekening te brengen, volgens de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag van de totale voldoening. Bovendien komen alle te maken buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor uw rekening. De hoogte van de aan e-mailnet.org verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten wordt bepaald op 18% van de hoofdsom, met een minimum van 49.50 Euro.

Eigendom

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van e-mailnet.org totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan e-mailnet.org zijn voldaan.

Toepasselijk Recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.